ขึ้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ คลังปันงบจ่ายเพิ่มปีละ690ล. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน จากปัญหาค่าครองชีพสูง save text
แนวหน้า 2008-04-17 00:00:00

"ระนองรักษ์" รมช.คลังเอาใจลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ ด้วยการเตรียมขยายเพดานค่าจ้างเพิ่ม 20% อ้างของเก่าใช้มานานไม่สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพในปัจจุบัน ส่งผลให้ภารโรง คนงาน ยาม คนสวน รับอัตราใหม่สูงสุด 14,930 บาทต่อเดือนจากเดิมตันอยู่แค่ 12,440 บาทต่อเดือน คาดมีผลในปีงบประมาณ52

ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี รมช.คลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายเพดานค่าจ้างลูกจ้างประจำ อีกประมาณ 20% เนื่องจากมองว่าระเบียบลูกจ้างประจำที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นไม่เคยปรับปรุงมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ลูกจ้างประจำมีรายได้เพียงพอแก่การครองชีพในสภาวะปัจจุบัน ซึ่งจะมีผลทำให้ลูกจ้างจำนวน 92,178 รายที่ปัจจุบันอัตราค่าจ้างตันจะได้รับการขยายขั้นเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้เป็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ ที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการจากระบบซี มาเป็นระบบแท่ง โดยแบ่งข้าราชการออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ ประเภทอำนวยการ และประเภทบริหาร ซึ่งในส่วนของลูกจ้างประจำเองก็จะต้องปรับเปลี่ยนมาในลักษณะนี้เช่นกัน เช่น หมวดแรงงาน เปลี่ยนเป็น ประเภททั่วไป หมวดกึ่งฝีมือ หมวดฝีมือเปลี่ยนเป็นตำแหน่งอยู่ในประเภทชำนาญการ หมวดฝีมือพิเศษ เปลี่ยนเป็นตำแหน่งอยู่ในประเภทเชี่ยวชาญ

สำหรับการปรับเปลี่ยนดังกล่าว มีผลให้ นักการภารโรง คนงาน ยาม คนสวนซึ่งถือเป็นลูกจ้างในหมวดแรงงานปัจจุบันค่าจ้างตันที่ 12,440 บาท แต่หากนำไปจัดอยู่ในประเภทใหม่ คือ ลูกจ้างทั่วไปค่าจ้างใหม่จะตันที่ 14,930 บาท พนักงานขับรถยนต์ซึ่งถือเป็นหมวดฝีมือค่าจ้างตันที่ 15,260 บาท เมื่อจัดอยู่ในประเภทชำนาญการค่าจ้างใหม่จะตันที่ 18,320 บาท หัวหน้านักบินซึ่งถือเป็นหมวดฝีมือพิเศษเฉพาะเดิมค่าจ้างตันที่ 60,060 บาท เมื่อจัดอยู่ในประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะค่าจ้างใหม่จะตันที่ 72,080 บาท

"หากระเบียบมีผลใช้บังคับและ มีการปรับค่าจ้างให้กับลูกจ้างที่ค่าจ้างตันคนละ 1 ขั้น จะใช้เงินเพิ่มขึ้นประมาณเดือนละ 57.5 ล้านบาท หรือประมาณปีละ 690.6 ล้านบาท และคาดว่าการเพิ่มเพดานครั้งนี้น่าจะมีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2552" ร.ต.หญิงระนองรักษ์ กล่าว

นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ปัจจุบันหลักการของร่างระเบียบดังกล่าวอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย กรมบัญชีกลางจะจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในจังหวัดอุดรธานี วันที่ 25 เมษายน 2551 และในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 เมษายน 2551