อัยการจังหวัดรุ่นที่ 28 save text
ไทยรัฐ 2008-02-09 18:47:00

โครงการฝึกอบรมนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร “อัยการจังหวัด” รุ่นที่ 28 กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

มีการเลือกสรรคณะกรรมการกันแล้วคือ นายศศิน ศุขจรัส ประธาน นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ รองประธาน 1 นายวุฒิชัย นาถนิธิภูมิ รองประธาน 2 นายณัฐพงษ์ พุฒแก้ว เลขานุการ นายอินตา บุระคำคำ ประธานกรรมการที่ปรึกษา นางสาวบงกชทิพ เสรีเลิศวิวัฒน์ เหรัญญิก นางสมศรี ชำนาญชานันท์ เหรัญญิก นางสาวปัทมา ตันติวงศ์วัฒน์ เหรัญญิก นายสมชัย จันทรมัสการ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ นายพิงพันธ์ เชาวลิต หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการ นายสุขสันต์ เหลาสกุล หัวหน้ากลุ่มสังคม-บันเทิง นายสมคิด สายเจริญ หัวหน้ากลุ่มกีฬา นางวลัย หิรัญวัฒน์ศิริ หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์

ส่วนสมาชิกในรุ่นมี นายกมลาสน์ สุทธิธารณ์ นฤภัย นายประเสริฐ กาญจนอุทัย นายวรศักดิ์ บุพพะเนติ นายวิรัตน์ วจนกิจไพบูลย์ นายสิทธิผล โพธิ์ชัย นายสมชาย แสงสว่าง นายจรัญ ศุภรตุลธร นายเอกคม ด้วงชะเอม นายเปรมศักดิ์ พุ่มจันทร์ นายปริญญา พันธุ์พานิช นายสรรเพชร ตรีเทพ นายเชียงแสน ปั้นหยา นายณรงค์ สินลอย นายสมชัย รัตนวิเชียร นายสุรพล สิทธิวนกุล นายศรัณย์ ภัทรพงศ์ นางสุวรรณา เรวัฒนานนท์ นางนันทวัน วงศ์ตระกูล นายนิติกร จิรภัทรพงษ์ นายณรงค์ชัย หลีสุขเสริฐ นางกัลยา อำนวยสมบัติ นายณรงค์ วุฒิกุล นายโสภณ ชนะรัตน์ นางประภา พัทยาอารยา นางรัตนา พานิชพันธุ์ นายวรวิทย์ เหนี่ยวพึ่ง นายกิตติ เรืองรัตนตรัย นายวีระ พูนวิทย์ นายพินันพ์ ลักษณ์ศิริ นายธงชัย ธรรมวิชิต

นายฉกาจ แก้วมี นายอุดมวิทย์ อริยสุนทร นางอุษณีย์ สมบัติชัยศักดิ์ นายประเสริฐ โอฬารสกุล นายนันธวัตร ฐิติภัค นายชูศักดิ์ พิทักษ์ตระกูล นายเจริญ ตันชัชวาล นางสาววาทินี วงษ์วิทิต นายบัญชา เขียวต่าย นางสาวรัตนา เล็กสมบูรณ์ชัย ว่าที่ร้อยตรี อภิสัคค์ พรหมสวาสดิ์ นางสาวอาภาภรณ์ บูรณะกนิษฐ พันตำรวจตรีชัย กุลกิจกำธร จ่าสิบเอก วสันต์ รจนากิจ นายสุรเชษฐ์ งามวงศ์ นายเสียงชัย สุมิตรวสันต์ นายสมยศ โอชาพันธุ์ นายวิรัช พิพัฒน์สัตยานุวงศ์ นายอำนวย สามงามน้อย นายสมเจตน์ ศรี-สุพพัฒพงษ์ นายนุกูล บุญรอด นายพงษ์ศักดิ์ อิสริยะวิญญู นายพรพิชัย ไชยมาตร นายสมพงษ์ ภุชงค์โสภาพันธ์

นายวิษณุ หาญนัทธี นายเวโรจน์ วงษ์สุรกุล นางสาวอุไรรักษ์ เจียมอ่อน นายสมชาย คชไกร ร้อยเอกศุภกิจ นิลพงษ์ นางกรรณิการ์ พลเยี่ยม นายนิรุตติ ศิลปรัสมี นายปริญญ์ อุรเคนทร์ นายไพโรจน์ เจียมสุบุตร นายถิระศักดิ์ ตระฏลอินทร์ ว่าที่ร้อยตรี ไพฑูรย์ ลิมปติยากร นายศิริชัย จันทรรังษ์ นายวิศิษฐ์ ฉัตรศรีสุวรรณ นายภราดร สืบเอกรัตน์ นายวรวุฒิ ศรีศศิธร นางประไพ จิระพรวัชรานนท์ นายสถิต เพ็ชร์ชระ นายสิทธิพร บุญคุ้ม นางสาวอรนุช ภักดีวิสุทธิพร นายเสวต อภัยรัตน์ นายประดิษฐ์ ผดุงเกียรติวงศ์ ว่าที่เรือตรีนิคม แสงสว่าง นายไชยโย วรยศอำไพ นายสถาพร ภักดีวงศ์ นายจรัสพงศ์ ขจัดสารพัดภัย นายเวก อันรัตน์ นายมานะ งามวัชรสกุล นายนพรัตน์ กำจัดภัย นายกิจจา ปราณีนุช นายอิศเรศ ทิพย์ชูวงศ์

ตำแหน่งอัยการจังหวัดมีคุณค่าและความหมายมากที่สุดในวงการอัยการ.

“ซี.12”