เขี้ยวเล็บ ป.ป.ท. 2,000 คน รับโอนทุจริตทันที 5,000 เรื่อง save text
มติชน 2008-01-21 00:00:00


ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ภายหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ.มาตรการฝ่ายบริหารในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. ... และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ขณะนี้ร่างกฎหมาย 2 ฉบับ อยู่ระหว่างการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ล่าสุดกระทรวงยุติธรรมจึงจัดเตรียมโครงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา และ ให้สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อนุมัติกรอบอัตรากำลังประมาณ 2,000 อัตรา ในส่วนของงบประมาณปีแรกกระทรวงยุติธรรม จะเสนอตั้งงบประมาณไว้ 700 ล้านบาท

ทั้งนี้สำหรับแบบโครงสร้าง ป.ป.ท.จะใช้โครงสร้างคล้ายกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และสำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งจะมีเลขาธิการ ป.ป.ท.เป็นข้าราชการระดับ 10

ส่วนตำแหน่งประธาน ป.ป.ท.นั้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะนำรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เหมาะสมให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติคัดเลือกในส่วนของขั้นตอนการทำงานของ ป.ป.ท. จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.)

โดยรับเรื่องเข้าสู่ระบบการตรวจสอบ และรายงานผลจาก ส่วนภูมิภาคเข้ามา ยังส่วนกลาง หรือตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นไต่สวน

โครงสร้าง ป.ป.ท.จะเป็นหน่วยงานขึ้นตรง ต่อกระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่ตรวจสอบกรณีการทุจริตข้าราชการตั้งแต่ระดับ 8 ลงมาหากการทุจริตเรื่องใดมีส่วนเกี่ยวพันกับข้าราชการระดับสูงจะส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.รับไปดำเนินการ ได้ทันที

ล่าสุด นายศราวุธ เมนะเศวต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า

ถ้า พ.ร.บ.มาตรการฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ. ...และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่...) พ.ศ. ... มีผลบังคับใช้ สำนักงาน ป.ป.ช.จะต้องส่งเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐ ระดับต่ำกว่าซี 8 ลงมา ให้หน่วยงานใหม่ ป.ป.ท. ประมาณ 4,500- 5,000 เรื่อง

ก่อนหน้านี้ได้ส่งเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐระดับเล็กให้หน่วยงานต้นสังกัดไปสอบสวนเอง (ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 31 ข้อ 6 ให้อำนาจ ป.ป.ช. พิจารณาส่งเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐ คืนหน่วยงานต้นสังกัดได้) ไปแล้วประมาณ 4,000 เรื่อง เท่ากับมีเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ รัฐระดับสูงอยู่ในมือ ป.ป.ช.ประมาณ 3,400 เรื่อง